მარკეტინგული ტრენინგის გეგმა
მარკეტინგული ტრენინგის გეგმა მოიცავს მისი ბიუჯეტის, თანამშრომლებისთვის მარკეტინგული ცოდნის, ბიზნესის მიზნებისა და უნარების გამოყენების შესწავლას.

მარკეტინგული ტრენინგი

იმ სფეროს იდენტიფიცირებას ახდენს, სადაც მარკეტინგული უნარებისა და ცოდნის ბიზნესის სასარგებლოდ გამოყენებისთვისაა საჭირო.

მარკეტინგული ტრენინგი და ბიზნესის მიზნები

 ეს ტრენინგი ბიზნესის მიზნების ჯერ გაგებაში შემდეგ კი მიღწევაში დაგეხმარებათ. ტრენინგის მიზანია ასევე თანამშრომლებისთვის მოლაპარაკების უნარების გაუმჯობესება.

ეფექტური მარკეტინგის ტრენინგი

 მოიცავს ქოუჩინგს და მენტორინგს, რომელიც თანამშრომლების მართვაში დაგეხმარებათ.

 

თარიღი: 2019/06/13